Vsi so šampioni

 

Datum objave: Oct 18, 2018

Ve­stnik je s Po­mur­sko go­spo­dar­sko zbor­ni­co že dru­go le­to za­po­red raz­gla­sil po­mur­ska pod­je­tja, ki iz­sto­pa­jo

Ve­stnik in Po­mur­ska go­spo­dar­ska zbor­ni­ca sta na slo­ve­sni pri­re­di­tvi v Gle­da­li­šču Park raz­gla­si­la naj­bolj­ša po­mur­ska pod­je­tja v le­tu 2017. Dru­go le­to za­po­red so z ak­ci­jo Po­mur­sko pod­je­tje le­ta pred­sta­vi­li naj­u­spe­šnej­ša pod­je­tja, ki si kruh ustvar­ja­jo na re­gij­ski, na­ci­o­nal­ni in sve­tov­ni rav­ni. Iz­bor naj­u­spe­šnej­ših po­mur­skih pod­je­tij in po­de­li­tev pri­znanj po­sta­vlja­ta v ospred­je do­bra pod­je­tja in da­je­ta pod­je­tni­ški na­rav­na­no­sti v re­gi­ji spod­bu­do za na­prej. Pri­re­di­tve sta se ude­le­ži­la tu­di pred­se­dnik dr­žav­ne­ga zbo­ra De­jan Ži­dan in Aleš Can­ta­rut­ti, dr­žav­ni se­kre­tar na mi­ni­str­stvu za go­spo­dar­ski ra­zvoj in teh­no­lo­gi­jo.

Na­gra­je­ni po­mur­ski pod­je­tni­ki v druž­bi or­ga­ni­za­tor­jev. Z le­ve: Aleš Go­stenč­nik, Uroš Ha­kl, Bo­rut Cvet­ko­vič, Kri­stjan Mag­dič, San­dra Žu­pa­nec, De­jan Ži­dan, Mi­ki Mar­ton, Ro­bert Grah, An­ton Ci­gan, Bo­štjan Po­re­doš

Uroš Ha­kl, di­rek­tor Ve­stni­ka, tu­di so­la­stnik in di­rek­tor Ve­če­ra, je med dru­gim ome­nil odlič­ne od­zi­ve, ki jih je pri­re­di­tev po­že­la v lan­skem le­tu, in na­da­lje­val: "Re­gi­ja pri­do­bi­va sa­mo­za­vest, ki v pr­vi vr­sti te­me­lji na uspe­šnih po­slov­nih zgod­bah na­ših lju­di, za­to je prav, da jih na ta na­čin iz­po­sta­vi­mo. Ta­ko tu­di le­to­šnji na­gra­jen­ci ne bo­do do­mov od­ne­sli pri­zna­nja, ki bi po­me­ni­lo sa­mo na­gra­do pod­je­tju, tem­več gre tu­di za pri­zna­nje vsem za­po­sle­nim in nji­ho­vim dru­ži­nam, ka­kor tu­di za pri­zna­nje lo­kal­ne­mu oko­lju, ki jih pri tem pod­pi­ra. To so zgod­be za pri­ho­dnji ra­zvoj Po­mur­ja." De­jal je še, da Le­to­šnja no­vost ak­ci­je Po­mur­sko pod­je­tje le­ta je bi­la ka­te­go­ri­ja naj per­spek­tiv­no pod­je­tje. Ta na­slov je pre­jel Mart­me­tal, ki se ukvar­ja z iz­de­la­vo ko­vin­skih kon­struk­cij. Naj mi­kro pod­je­tje je Mi­ni­plast, ki se ukvar­ja s pro­i­zvo­dnjo pla­stič­ne em­ba­la­že, v ka­te­go­ri­ji ma­lo pod­je­tje je ko­mi­si­jo naj­bolj pre­pri­čal Pa­ra­dajz, med sre­dnje ve­li­ki­mi pod­je­tji so sla­vi­le Rad­gon­ske go­ri­ce, med ve­li­ki­mi pa Cart­ha­go. Naj pod­je­tje po mne­nju bral­cev Ve­stni­ka je KIT Žiž­ki, ki se ukvar­ja s pro­i­zvo­dnjo ko­vin­ske opre­me, naj za­po­slo­va­lec pa je Elrad In­ter­na­ti­o­nal.

Vir: Večer

Nazaj na vse novice

KIT Žižki d.o.o., 2020 avtorske pravice pridržane